مرا زیبا پرستی داده عشق و داده مستی رنج هستی برده از یادم
ندارم ترسی از غم تا كه هردم میرسد عشقش به فریادم

چو او را می پرستم در كنار هركه هستم نقش سنگم سرد و خاموشم
به غیر از یاد او هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم

توآنی خدایا كه دانی خدایا
كسی كه در همه وجودم بود ز یاد او نشانی
نكرده یكدم از محبت به من نگاه مهربانی

مرا زیبا پرستی داده عشق و داده مستی رنج هستی برده از یادم
ندارم ترسی از غم تا كه هردم میرسد عشقش به فریادم

چو او را می پرستم در كنار هركه هستم نقش سنگم سرد و خاموشم
به غیر از یاداو هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم
...

*نظام فاطمی*!